SCORE - Szkoła Tenis Squash

Zadzwoń do Nas

tenis +48 603 670 915

squash +48 695 447 385
e-mail: biuro@tenis.elblag.pl

Squash

Zapoznaj się z Ofertą, Cennikiem

sprawdź

Tenis

Zapoznaj się z Ofertą, Cennikiem

sprawdź

Zarejestruj Się

Statut TT Score

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działania, charakter prawny

§1

Niniejszy statut jest aktem normatywnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania stowarzyszenia kultury fizycznej o nazwie: Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbląg.

Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbląg może używać nazwy skróconej - TT SCORE.

Użyte w treści statutu określenie TT SCORE oznacza każdorazowo: Towarzystwo Tenisowe SCORE Elbląg

TT SCORE jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców, grające w tenisa, pragnące grać w tenisa, sympatyków tej gry.

§2

Terenem działania TT SCORE jest miasto Elbląg i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedziba znajduje się w Elblągu przy ulicy Kossaka 9/37  TT SCORE Elbląg jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

TT SCORE działa zgodnie z ustawą z dn. 25.06.2010 o sporcie (Dz.U. Nr 127), ustawą z dn. 07.04.1989 "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. Nr 20) oraz z własnym statutem, ustawą  z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku społecznego i wolontariacie ( Dz.U.nr96, poz.873)

§5

TT SCORE używa pieczęci, godła i barw.

 

ROZDZIAŁ 2

Cele i sposoby ich realizacji.

§6

Celem TT SCORE jest:

 1. Propagowanie sportu, w szczególności zaś tenisa ziemnego i tworzenie warunków dla jego rozwoju.
 2. Zapewnienie możliwości uprawiania tenisa swoim członkom.
 3. Organizowanie obozów i zgrupowań sportowych.
 4. Praca na rzecz rozwoju tenisa ziemnego i dyscyplin pokrewnych (tj. tenisa stołowego, badmintona, squasha) oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego.
 5. Współdziałanie z władzami państwowymi i lokalnymi w zakresie modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych , w szczególności mogących służyć rozwojowi tenisa i innych dyscyplin.
 6. Przestrzeganie zasad przyjętych w przepisach międzynarodowych dotyczących sportu amatorskiego i zawodowego.
 7. Działanie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia.
 8. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 9. Organizowanie zajęć tenisa dla niepełnosprawnych.

 §7

TT SCORE realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację szkoleń sportowych w postaci treningów , kursów, wykładów itp.
 2. Organizację zawodów i imprez sportowych, branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych  przez inne powołane do tego organizacje
 3. Organizowanie obozów sportowych i zgrupowań służących rozwojowi sportowemu i wypoczynkowi  zawodników i młodzieży szkolnej
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej wśród swoich członków oraz propagowanie tenisa, wychowania fizycznego i sportu – także na rzecz mieszkańców Elbląga
 5. Troszczenie się o wysoki poziom kulturalny i moralny zawodników.
 6. Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania tenisa i utrzymywania kultury fizycznej swoich członków w postaci środków finansowych na działalność, kadry trenerów i instruktorów , urządzeń sportowych, sprzętu , materiałów szkoleniowych.
 7. Współpraca z władzami lokalnymi , związkami sportowymi , ministerstwem sportu w zakresie modernizacji , rozbudowy i właściwej eksploatacji użytkowanych obiektów i urządzeń sportowych.
 8. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad wynikających z obowiązujących przepisów i regulaminów w sporcie polskim i międzynarodowym.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie TT SCORE dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§9

 1. Członkami zwyczajnymi TT SCORE są osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd TT SCORE.
 2. Małoletni poniżej 16 lat, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do TT SCORE i być jego członkami ale bez prawa głosowania w Walnych Zebraniach TT SCORE oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz TT SCORE.

§10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach TT SCORE z biernym i czynnym prawem wyborczym (z wyjątkiem członków małoletnich poniżej lat 16).
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz TT SCORE.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych zorganizowanych przez TT SCORE.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń TT SCORE na zasadach określonych przez Zarząd TT SCORE.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd TT SCORE.

§11

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele TT SCORE, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno -finansową dla TT SCORE
 2. Członkowie wspierający mają te same prawa co członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§12

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie TT SCORE osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju tenisa i TT SCORE. Członkowie honorowi mają te same prawa co członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§13

Do obowiązków członków TT SCORE należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności TT SCORE.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Władz TT SCORE.
 3. Godne reprezentowanie barw TT SCORE.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie TT SCORE.
 5. Solidarne współdziałanie w celu właściwego rozwoju TT SCORE.

§14

Członkostwo w TT SCORE ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku zalegania z opłatą członkowską przez okres 1 roku.
 3. Rozwiązanie się TT SCORE.
 4. Skreślenie z listy członków uchwała Zarządu

§15

Od uchwały Zarządu TT SCORE o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania do Walnego Zebrania TT SCORE w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie postanowienia uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ 4

Władze TT SCORE

§16

 

 1. Władzami TT SCORE są:
  1. Walne Zebranie TT SCORE
  2. Zarząd TT SCORE
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński
 2. Kadencja Władz TT SCORE trwa 2 lata. Wybór Władz: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania TT SCORE,
 3. Uchwały wszystkich Władz TT SCORE zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu w odniesieniu do poszczególnych władz nie stanowią inaczej.

§17

 1. Walne Zebranie TT SCORE jest najwyższą władzą w TT SCORE i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze TT SCORE zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie TT SCORE zwoływane jest przez Zarząd TT SCORE:
  1. Z własnej inicjatywy
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. Na wniosek 1/3 ogółu członków
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie TT SCORE odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania TT SCORE należy:

 • uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności TT SCORE
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu TT SCORE
 • wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 • podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu TT SCORE
 • ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania TT SCORE

2. Walne Zebranie TT SCORE jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. Przy spełnieniu punktu 2, uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

4. W Walnym Zebraniu TT SCORE mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Zarząd.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania TT Zarząd zawiadamia zainteresowanych co najmniej na 30 dni przed jego terminem, a o Nadzwyczajnym na co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienia imienne przesyła Zarząd na adresy domowe członków Klubu pisemnie, zawiadamia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

§20

1. Zarząd Klubu składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie TT SCORE, którzy spośród siebie wybierają prezesa, wiceprezesa, sekretarza.

2. Zebrania Zarządu TT SCORE odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

3. Do ważności uchwał Zarządu TT SCORE poza ustaleniami § 34, konieczna jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

§21

Do zadań Zarządu TT SCORE  należy kierowanie bieżącą działalnością TT SCORE w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami TT SCORE a w szczególności:

 • reprezentowanie TT SCORE na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania TT SCORE
 • uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych
 • przyjmowanie i skreślanie członków TT SCORE
 • zarządzanie majątkiem i funduszami TT SCORE zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • składanie sprawozdań z działalności TT SCORE
 • podejmowanie decyzji dyscyplinarnych w stosunku do członków TT SCORE

§22

1. Członek Zarządu TT SCORE może być zawieszony lub odwołany ze składu Zarządu jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków bądź działa niezgodnie ze statutem.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania TT SCORE w ciągu 30 dni od daty doręczenia postanowienia o usunięciu lub zawieszeniu.

§23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności TT SCORE.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne zebranie TT SCORE.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej TT SCORE
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów usunięcia uchybień
 • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeśli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności TT SCORE
 • wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania TT SCORE, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem lub statutem bądź z istotnymi interesami Klubu
 • stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • składanie sprawozdań z działalności Komisji na Walnym Zebraniu Klubu

§24

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie za statutem.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania TT SCORE w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Sądzie Koleżeńskim władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków TT SCORE. Liczba ich nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

§26

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 • przyjmowanie, rozpatrzenie i wydanie opinii dla Zarządu w sprawach skarg wnoszonych do Sądu Koleżeńskiego przez członków TT SCORE
 • wydawanie opinii w sprawach dyscyplinarnych w przypadkach zasięgania jej przez Zarząd TT SCORE
 • wydawanie opinii w sprawach odwołań członków TT SCORE do Walnego Zebrania TT SCORE
 • rozstrzyganie sporów między członkami TT SCORE, powstałych w trakcie zajęć klubowych

3. Opinie Sądu Koleżeńskiego stanowią dodatkowy, traktowany jako obiektywny osąd sprawy, wspomagający podjęcie decyzji przez Zarząd lub Walne Zebranie TT SCORE.

ROZDZIAŁ 5

Wyróżnienia i kary

§27

1. Za aktywny udział w realizacji zadań TT SCORE mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd TT SCORE.

§28

1. W razie umyślnego naruszenia przez członków TT SCORE  postanowień statutu lub niestosowanie się do uchwał władz TT SCORE, Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie TT SCORE, prawo wymierzania następujących kar:

 • upomnienia
 • nagany
 • zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy
 • wykluczenia z przynależności do TT SCORE

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi TT SCORE przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania TT SCORE w terminie 14 dni od daty doręczenia mu postanowienia Zarządu o ukaraniu.

3. Zgłoszenie odwołania obliguje Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania TT SCORE w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnego odwołania .

4. Uchwała Walnego Zebrania TT SCORE o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 6

Majątek i fundusze TT SCORE

§29

1. Na majątek TT SCORE składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze TT SCORE składają się:

 • składki członkowskie
 • darowizny
 • dotacje państwowe na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone
 • dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny
 • dochody z majątku
 • dochody z działalności gospodarczej
 • inne wpływy

3. TT SCORE może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4. Dochód z działalności gospodarczej TT SCORE służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków

ROZDZIAŁ 7

Sposób reprezentowania TT SCORE  oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych, a także ważności uchwał w tym zakresie

§30

TT SCORE reprezentują:

 1. Zarząd poprzez swoje uchwały
 2. Prezes Zarządu lub wiceprezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§31

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób: jeden Prezesa lub Wiceprezesa drugi uprawnionego, pełnomocnictwem Prezesa, członka Zarządu.

§32

Na wniosek Prezesa Zarządu, Zarząd może upełnomocnić dowolną osobę ze swego składu do zaciągania zobowiązań majątkowych w ograniczonym zakresie.

§33

Uchwały Zarządu TT SCORE w zakresie zobowiązań majątkowych TT SCORE zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich członków z zastrzeżeniem, że musi być obecny jego Prezes lub Wiceprezes oraz uprawniona przez niego osoba z grona członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa lub uprawnionej przez niego osoby.

ROZDZIAŁ 8

Zmiana statutu i rozwiązanie się TT SCORE

§34

Zmiany Statutu TT SCORE wymagają uchwały Walnego Zebrania  podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§35

TT SCORE może być rozwiązane:

 1. Uchwałą Walnego Zebrania TT SCORE, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków TT SCORE. Musi ona określić sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek TT SCORE.
 2. Przez Sąd, zgodnie z Art. 29 i 31 ustawy z dn. 07.04.89 - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20).